instellingen

Best geluidmetingen van vliegtuigen, wegverkeer, railverkeer, scheepvaart en industrie

De gemeente Best start geluidmetingen in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp

Op een viertal meetpunten in de wijken Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp en langs de Ploegstraat verricht Sensornet BV de komende 3 jaar geluidmetingen. De gemeenteraad heeft voor het opstellen van dit geluidmeetnet financiële middelen beschikbaar gesteld om inzicht te krijgen in de geluidbelasting in dit deel van Best. U kunt hier online meekijken!

Kaart

Meetpunten in Best met de actuele geluidniveaus

Het zuidoostelijke deel van Best is zonder twijfel het meest geluidbelaste deel van de gemeente. Dit gedeelte ligt onder de geluidsinvloedssfeer van de A2/A58, het spoor, het Wilhelminakanaal en de aanvliegroute naar Eindhoven Airport. Ook het lokale en doorgaande verkeer op de Eindhovenseweg-Zuid en De Dieze, alsmede het geluid afkomstig van de industriegebieden leveren hun bijdrage aan de ‘geluidservaring’ in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp en langs de Ploegstraat. Met de geluidmetingen krijgt de gemeente inzicht in de werkelijk optredende geluidbelasting. De metingen brengen de geluidniveaus van de diverse geluidbronnen in beeld en deze meetresultaten kunnen vervolgens naast de beschikbare berekende waarden worden gelegd.

Inzicht in geluid

Bewoners van de betreffende wijken hebben geruime tijd geijverd voor deze metingen, omdat zij de berekeningen waarop de huidige geluidbelasting wordt bepaald niet vertrouwen. Ook vinden zij dat er inzicht moet komen in het niveau van het totale (gecumuleerde) geluid. Zij verwachten met de resultaten van de metingen aan te kunnen tonen dat het cumulatieve geluidniveau onaanvaardbaar hoog is. Daarmee hopen zij de (landelijke) politiek te kunnen bewegen om de geluidwetgeving te veranderen, zodat er een wettelijke basis ontstaat om geluidreducerende maatregelen af te dwingen.

De gemeente krijgt jaarlijks een rapportage van de meetresultaten. Deze maakt, naast de gemeten cumulatieve waarden, ook de bijdrage van het weg-, spoor- en vliegverkeer inzichtelijk. Sensornet BV levert na een half jaar een eerste globale tussenrapportage om alvast enig inzicht te krijgen in de resultaten.

Geluid

Klik op het icoon boven de grafiek voor algemene informatie hoe de grafiek te bedienen.

De grafiek toont de resultaten van het laatste uur van de metingen. Het is mogelijk om in te zoomen of uit te zoomen tot maximaal 24 uur. Dit kan door met de muis te klikken op het vergrootglas.

Boven de grafiek staan drie verschillende keuzemogelijkheden om het waargenomen geluid af te beelden: Leq geeft het „gemiddelde” geluid, Lmax het piekgeluid en L95 is een maat voor het achtergrondgeluid